ÅRSMÖTE/MEDLEMSMÖTE

 Kallelse/Dagordning Extra årsmöte Bjuvs brukshundklubb 

Datum: 2021-08-18 Kl: 19.00 

Plats: Klubbstugan Bjuvs BK 

§1 Mötets öppnande 

§ 2 Fastställande av röstlängd 

§ 3 Val av mötesordförande 

§ 4 Lokalklubbstyrelsens anmälan om protokollförare 

§ 5 Val av justerare tillika rösträknare, som tillsammans med  mötesordförande ska justera protokollet 

§ 6 Beslut om närvaro-och beslutanderätt 

§ 7 Mötets utlysande

§ 8 Fastställande av dagordning 

§ 9 Redogörelse av balans och resultaträkning 2020 § 10 Revisionsberättelse 2020 

§ 11 Förslag till fyllnadsval adjungerade styrelsemedlemmar 2021 

Fyllnadsval Ledamot Inger Jensen 

Fyllnadsval Ledamot Annkatrin Eide 

Fyllnadsval Suppleant Tommy Svensson 

Fyllnadsval Suppleant Lise-Lott Karlqvist 

Fyllnadsval Suppleant Linda Hall 

§ 12 Övrigt 

Kassörens information 2021 

Översyn stugan; värmepump mm 

§ 13 Mötets avslutande