Styrelse 2024

Ny styrelse blev vald på årsmötet den 15/2 2024 och ser ut så här

Ordförande – Gay Hultberg – gay@bjuvsbk.se
Kassör – MarieLouise Mutell – kassor@bjuvsbk.se
Ledamot – Inger Jensen – inger@bjuvsbk.se
Ledamot – Annicka Grönvall – annicka@bjuvsbk.se
Ledamot – Jennie Ekberg – jennie@bjuvsbk.se
Ledamot – Petra Staaf – petra@bjuvsbk.se
1.e suppleant – Camilla Landin – camilla@bjuvsbk.se
2.e suppleant – Lovisa Hill – lovisa@bjuvsbk.se
3.e suppleant – Charlotte Nielsen – charlotte@bjuvsbk.se

Revisorer – Lennart Hultberg och SvenYngve Persson

Valberedning – Carina Schibrach, Charlie Johansson och Josephine Mårtensson mail: valberedning@bjuvsbk.se

Vi alla tackar för förtroendet och hoppas att ni är med oss och jobbar för allt som rör klubben.

Vi hoppas på ett trevligt 2024
_______________________________________________________

§ 10 VALBEREDNING

Av årsmötet utsedd valberedning ska förbereda de val som ska ske vid ordinarie årsmöte enligt § 8–9 samt val av ordförande för ordinarie årsmöte

Valberedningens förslag till val ska överlämnas till lokalklubbsstyrelsen senast fem dagar före det att handlingarna ska vara tillgängliga enligt § 7.

Valbar är endast kandidat som nominerats enligt följande valordning.

Senast den 15 november året före årsmöte ska valberedningens preliminära förslag delges medlemmarna.

Medlemmarna kan till styrelsen nominera ytterligare kandidater till val vid årsmöte.

Medlem, som sänder in kandidatförslag, ska tydligt ange att det är ett sådant förslag.

Förslaget ska ange;
• vilken funktion som avses,
• namn,
• en kort presentation och
• uppgift om att den föreslagne kandiderar.

Förslagen till val enligt ovan ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 december. Därefter är nomineringen avslutad.

Styrelsen ska, senast en vecka efter nomineringen är avslutad, delge valberedningen en lista över samtliga inkomna förslag.

Om valberedningen så önskar, må den korrigera sitt förslag till årsmöte – dock ska nya förslag inte tillföras. Valberedningens slutliga förslag ska vara styrelsen tillhanda senast fem dagar före det att handlingarna ska vara tillgängliga enligt § 7. Detta, tillsammans med samtliga inkomna kandidatförslag enligt ovan, utgör således de nominerade kandidaterna. Valberedningen kan, om synnerliga skäl föreligger, ansöka hos distriktsstyrelsen om en extra nomineringsperiod.